• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη

Αποκαταστάσεις τοπίων

Η πολύχρονη εμπειρία μας σε κάθε είδους αποκατάσταση μας έχει διδάξει ότι η επιτυχία ωφείλετε στην σωστή προετοιμασία του εδάφους και στην επιλογή των φυτών με κύριο γνώμονα την περιβάλλουσα βλάστηση.

Διαθέτουμε ISO 9001:2008 από την αναγνωρισμένη εταιρεία πιστοποίησης και ελέγχου QMSCERT για την εκτέλεση έργου αποκατάστασης οποιασδήποτε μορφής.