• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη

Τεχνικά Έργα Πρασίνου

Ως εργολάβοι πρασίνου αναλλαμβάνουμε την εκτέλεση τεχνικών έργων από την άρδευση έως την φύτευση και την συντήρηση αυτών συμπεριλαμβάνωντας και την προμήθεια των φυτών και άλλων υλικών.

Κατασκευάζουμε και συντηρούμε έργα όπως:

  • Οδικούς άξονες
  • Αποκατάστασεις ΧΥΤΑ
  • ΧΑΔΑ
  • Λατομείων και κάθε είδους αποκατάσταση
  • Αναπλάσεις
  • Πράσινες Στέγες

Διαθέτουμε ISO 9001:2008 από την αναγνωρισμένη εταιρεία πιστοποίησης και ελέγχου QMSCERT για την ποιότητα παροχής εργασιών – Άρδευση, φύτευση, συντήρηση και λίπανση