• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη
ΑΤΣΕΡ – ΣΦΕΝΔΑΜΙ
ΑΤΣΕΡ – ΣΦΕΝΔΑΜΙ

ACER PLATANOIDES “CRIMSON KING”

GLOBAL SHAPE HEIGHT 10-15 MEASURES AND DIAMETER 5/8.

Category:

Product Description

GLOBAL SHAPE HEIGHT 10-15 MEASURES AND DIAMETER 5/8. Red-COLOR SHEETS MADE MORE DARK SPRING AND ORANGE formed HIGHLIGHTS IN THE AUTUMN. Plant alone OR ANY DENDROSTOICHIES.