• Πιστοποιητικά φυτοϋγείας από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Θεσσαλονίκης - Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
  • Εγγραφή στο μητρώο δασικών φυτωρίων με αρ. Β-ΚΜ-001 τύπου Β’ της Γεν. Διεύθυνσης Δασών και Δασικού περιβάλλοντος-Τμήμα Δασικών έργων και υποδομών (Τμήμα Δασικών Φυτωρίων –Γενετικών Πόρων και Αναδασώσεων)
  • Εγγραφή στο μητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων με αρ. 259 τύπου Α’ της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας-Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ν.Θεσσαλονίκης
  • Εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β’ με αρ.625 της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας-Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ν.Θεσσαλονίκης
  • Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
  • Η εταιρία μας εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO9001:2015, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO14001:2015,το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO45001:2018 και το Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών σύμφωνα με το ΠρότυποISO/IEC27001:2013
  • Βεβαίωση επιμόρφωσης Εργοδότη Γ΄ κατηγορίας από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
image

Η εταιρία μας είναι μόνιμος χορηγός του ΠΣΑΤ (Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου)